Walne Zgromadzenie Członków UKA – co ustalono

Dnia 22 III 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków UKA. W pierwszym terminie obecnych było 11 osób, zatem nie było quorum. W drugim  terminie obecnych było 30 osób i zgodnie ze statutem wystarczyło dla prawomocności obrad.

Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Jakuba Radziejowskiego

Prezes Klubu wraz ze skarbnikiem przedstawili sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010. Zgodnie z wnioskiem członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu zgromadzeni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności wraz z Bilansem na dzień 31.12.2010 oraz rachunkiem zysków i strat za 2010 r.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany statutu (4 zmiany poniżej, całość statutu UKA po zmianach dostępna tu).

Przeprowadzono wybory członków Komisji Skrutacyjnej, którymi zostali Lech Łobocki oraz Jarosław Mazur. Zostały przedstawione kandydatury do władz klubu.

Na Prezesa Klubu zgłoszono Jakuba Radziejowskiego. Na członków zarządu zgłoszono kandydatury Macieja Kowalczyka, Mateusza Mioduszewskiego, Marka Kalicińskiego, Bartosza Jarosiewicza, Krzysztofa Banasika, Marka Wierzbowskiego, Marcina Wernika. Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury Tomasza Chudego, Jacka Czabańskiego oraz Karola Suleja.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że oddano 30 głosów.  Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą ilość głosów.

Po przedyskutowaniu wolnych wniosków przyjęto jednogłośnie uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Joannie Czarneckiej

 

W wyniku głosowania wprowadzono następujące zmiany w statucie Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego:

Punkt 1 Paragrafu 20 statutu otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z 3 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Do paragrafu 20 statutu dodano  punkt 8  o brzmieniu:

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Punkt 4 paragrafu 21 otrzymuje brzmienie:

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które:

a) są członkami zarządu lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) były skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Punkt  5 paragrafu 21 otrzymuje brzmienie:

W przypadku otrzymywania przez członków Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji lub zwrotu uzasadnionych kosztów, wynagrodzenie lub zwrot nie mogą być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Punkt 4 paragrafu 24 otrzymuje brzmienie:

Klub:

a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków zarządu, komisji rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie zarządu,  członkowie komisji rewizyjnej oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) nie przekazuje majątku na rzecz członków, członków zarządu,  członków komisji rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) nie zakupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu, członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

e) klub w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dodane przez:
jakub radziejowski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.

Wszystkie Wpisy


archiwum starej strony UKA

Szukaj