STATUT

STATUT
UNIWERSYTECKIEGO KLUBU ALPINISTYCZNEGO

Tekst jednolity
(uchwalony dnia 20.06.1998 ze zmianami z dnia 23.03.2011, 22.03.2012, 29.03.2018)

 1. Cel działania

Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Uniwersytecki Klub Alpinistyczny zwane dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie sportów wspinaczkowych, przez które rozumie się wspinaczkę na sztucznych ścianach, wspinaczkę skałkową, taternictwo, alpinizm i himalaizm oraz wspinaczkę jaskiniową, upowszechnianie zasad tych sportów, przyczynianie się do poszerzenia kręgu osób uprawiających sporty wspinaczkowe oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 1. Siedziba

Siedzibą Klubu jest Warszawa.

 1. Podstawa prawna działania

Klub działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie  (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.), ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 1. Członkostwo w innych organizacjach

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, a w szczególności może być członkiem związków sportowych.

 1. Obszar działania

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Czas trwania

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

 1. Sposób realizacji celów

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie zasad sportów wspinaczkowych;
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu;
 3. organizowanie lub pomoc w organizacji treningów sportowych, obozów szkoleniowych, obozów sportowych, wypraw sportowych w zakresie sportów wspinaczkowych;
 4. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć sportowych w zakresie uprawiania sportów wspinaczkowych;
 5. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów w zakresie sportów wspinaczkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną i towarzyską.

 

 1. Powoływanie innych organizacji

Klub celem realizacji swych statutowych celów może przystąpić do innych organizacji w granicach dopuszczonych prawem.

 1. Praca członków Klubu

Realizując powyższe cele Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 1. Członkostwo
 2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. uprawia bądź zamierza uprawiać sporty wspinaczkowe;
  2. złoży deklarację członkowską;
  3. opłaci wpisowe.
 3. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Klubu, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednak nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 4. Członkiem honorowym Klubu może być każda osoba spełniająca warunki określone dla członka zwyczajnego, a która jest szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 5. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Osoby niepełnoletnie mogą wstąpić do Klubu wyłącznie za zgodą opiekunów.
 6. Osoby, które były już Członkami Klubu i wstępują do Klubu ponownie (po przerwie) są zwolnione z opłaty wpisowego.
 7. Wstąpienie do Klubu

Członkostwo Klubu nabiera się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 1. Prawa i obowiązki członków
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przestrzegać etyki taternickiej;
  2. dbać o dobre imię Klubu;
  3. popierać i czynnie realizować cele Klubu;
  4. przestrzegać przepisów Statutu;
  5. regularnie opłacać składki.
 3. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do brania udziału w życiu Klubu, a w szczególności:
  1. ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu;
  2. ma prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i metod funkcjonowania Klubu;
  3. ma prawo korzystania z lokali Klubu;
  4. posiada legitymację Klubu;
  5. ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu;
  6. ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, jakie Klub stawia do dyspozycji swoich członków;
  7. ma prawo korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.

 

 

 1. Członkowie wspierający
 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W tym samym trybie ustaje członkostwo wspierające.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 lit. b) – g).
 4. 131. Członkowie honorowi
 5. Członkiem honorowym Klubu zostaje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu. Tylko w tym trybie można zostać pozbawionym członkostwa honorowego.
 6. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 lit. b) – g). Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 7. Skreślenie z listy członków

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

 • Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 • Wykluczenie przez Zarząd – w drodze uchwały:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu;
 2. w przypadku nieopłacenia składek członkowskich w terminie do 30 czerwca danego roku;
 3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 4. Możliwość odwołania

Od uchwały Zarządu wykluczającej członka Klubu przysługuje wykluczonemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 1. Władze Klubu

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Kadencja

Kadencja wszystkich władz wybieralnych klubu trwa 2 lata.

 1. Podejmowanie uchwał

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku, lub częściej z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 20% członków Klubu powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, z zastrzeżeniem par. 10 pkt. 2, członkowie zwyczajni Klubu oraz, z głosem doradczym, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działalności Klubu;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. wybór członków Zarządu, Członków i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Klubu;
  5. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
  6. uchwalanie zmian statutu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Klub do innych organizacji;
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 14, wniesionych przez członków Klubu;
  10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
  11. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Klubu wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Klubu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
 9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 10. Zarząd
 11. Zarząd składa się z 3 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 12. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz od 0 do 5 innych członków Zarządu.
 13. Prezesa powołuje i odwołuje w osobnym głosowaniu Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. Wiceprezes i Skarbnik wybierani są z własnego grona przez Zarząd.
 14. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 15. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Klubu;
  2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  3. kierowanie bieżącą pracą Klubu;
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 16. Zarząd podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
 17. Pracami Zarządu kieruje Prezes, w razie jego nieobecności kompetencje Prezesa przysługują Wiceprezesowi.
 18. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 19. Komisja rewizyjna
 20. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków (przewodniczącego i dwóch członków) wybranych przez Walne Zgromadzenie
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Zarządu Klubu;
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 22. W zakresie wykonywania kontroli Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Klubu oraz uzyskiwania wyjaśnień od członków Zarządu Klubu i innych osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 23. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które:
  1. są członkami zarządu lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. były skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 24. W przypadku otrzymywania przez członków Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji lub zwrotu uzasadnionych kosztów, wynagrodzenie lub zwrot nie mogą być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 25. Sąd koleżeński
 26. Sąd Koleżeński powoływany jest ad hoc dla rozpatrywania powstałych sporów między członkami Klubu.
 27. Sąd Koleżeński nie zajmuje się rozpatrywaniem skarg na działalność władz Klubu.
 28. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków: po jednym ustanawiają zwaśnieni członkowie, trzeciego wyznaczają zgodnie obie strony sporu, jeżeli jednak nie mogą dojść do porozumienia, trzeciego członka sądu wyznacza Prezes Klubu. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 29. Sąd Koleżeński wydaje pisemne orzeczenie w ciągu miesiąca od ukonstytuowania. Orzeczenie podawane jest do wiadomości członków Klubu.
 30. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 31. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może stanowić podstawę wykluczenia z Klubu w trybie § 14.

221 Nagroda Klubu

 1. Klub corocznie przyznaje co najmniej jedną nagrodę za najlepsze przejścia sezonu. Nagroda ustanowiona jest w pamięci Łukasza Wajsa.
  1. Nagrody przyznawane są według następujących kryteriów: trudność techniczna przejść, trudności obiektywne przejść, oryginalność przejść, czas przejść, styl przejść.
  2. Nagroda przyznawana będzie raczej za wiele dokonań niż za jedno przejście. Największe znaczenie będą miały przejścia górskie.
  3. Nagroda może zostać przyznana ex aequo.
  4. Jedna z corocznych nagród może być również przyznana za szczególną aktywność i wszechstronność górską, największy wzrost umiejętności technicznych w ciągu roku lub za najlepsze przejścia kobiece.
  5. Nagrodzeni mogą zostać tylko członkowie Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego na bieżąco opłacający składki członkowskie i będący członkami Klubu przynajmniej przez dwa lata poprzedzające ich nagrodzenie.
 2. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Nagrody.
  1. Kapituła składa się z trzech osób wybieranych przez Zarząd Klubu na 5-letnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być członkami Kapituły. Przed upływem kadencji dana osoba może przestać być członkiem kapituły tylko z powodu utraty członkostwa Klubu.
  2. Kapituła dokonuje wyboru nagrodzonych osób jednomyślnie.
  3. Członkowie Kapituły nie mogą zostać nagrodzeni.
  4. Łączna wysokość nagród (limit) określana jest przez Zarząd. Kapituła ma prawo do przyznania nagród w dowolnej wysokości w ramach wyznaczonego limitu. Kapitału może nie wykorzystać w pełni przyznanego limitu.
  5. Wykonanie uchwały Kapituły powierzone jest Zarządowi.
 3. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są przez Kapitułę do 15 listopada każdego roku.
 4. Wyboru nagrodzonych osób dokonuje Kapituła do 31 grudnia. Swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem Kapituła ogłasza publicznie. Zarząd wykonuję uchwałę Kapituły niezwłocznie.
 5. Uzupełnienie składu organów

W razie zmniejszenia się składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

 

 1. Majątek Klubu
 2. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
 4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami.
 5. Klub:
  1. nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków zarządu, komisji rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. nie przekazuje majątku na rzecz członków, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. nie zakupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu, członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  5. klub w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego.

 

 1. Sposób reprezentacji Klubu

Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu łącznie.

 1. Rozwiązanie Klubu
 • Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku. Jeżeli w uchwale nie zostanie określone inne przeznaczenie majątku Klubu, majątek będzie przekazany na rzecz Polskiego Związku Alpinizmu.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.